Artificial Intelligence

Bloemen

Boerderij

Bomen

Boten

Geloof

Herfst

Kaders

Landschappen

Luchten

Rozen

Strand

Vogels

Rouwteksten

Algemene aankondigingen

 1. Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan...
 2. Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht van ons heengegaan...

 3. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht van ons heengegaan...

 4. Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen..

 5. Diep verslagen delen wij u mee dat geheel onverwacht van ons is heengegaan...

 6. Met grote droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan...

 7. Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat heden van ons is heengegaan...

 8. Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan...

 9. Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan...

 10. Na een kortstondig ziekbed is heden van ons heengegaan...

 11. Na een langdurig ziekbed is heden van ons heengegaan...

 12. Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat in zijn/haar slaap is overleden...

 13. Na een dappere strijd die hij/zij heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van..

 14. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan...

 15. Dankbaar dat hij/zij niet verder hoeft te lijden, maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen...

 16. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan...

 17. Na een kortstondig, moedig gedragen lijden is, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm van ons heengegaan...

 18. Na een langdurig, moedig gedragen lijden is, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm van ons heengegaan...

 19. Na een arbeidzaam leven is, geheel onverwacht, van ons heengegaan...

 20. Vol bewondering voor de manier waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee voor ons het afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan...

 21. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan...

 22. Bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de achterliggende gelukkige jaren, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan...

 23. Tot het laatst bezorgd om hen die bij hem/haar hoorden, is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan...

 24. Na een leven van liefde en zorg voor allen die hem/haar dierbaar waren, is van ons heengegaan...

 25. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan...

 26. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan...

 27. Met dankbaarheid voor de goede zorgen in [zorgcentrum] geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan...

 28. Na een langdurige, liefdevolle verzorging in [zorgcentrum], is tot onze droefheid van ons heengegaan...

 29. Na een kortstondige, liefdevolle verzorging in [zorgcentrum], is tot onze droefheid van ons heengegaan...

 30. Na een langdurige en goede verzorging in [zorgcentrum], nooit klagend over zijn/haar steeds slechter wordende gezondheid, altijd openstaand voor zijn/haar omgeving, is rustig en kalm van ons heengegaan...

 31. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is door een noodlottig ongeval van ons weggenomen...

 32. Moe en verlangend naar het einde is op [leeftijd]-jarige leeftijd rustig ingeslapen...

 33. Tot mijn groot verdriet is na een moedige, doch vergeefse strijd van mij heengegaan...

 34. Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van...

 35. Na een leven dat zich kenmerkte door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heengegaan...

 36. In dankbare herinnering aan alles wat hij/zij voor ons is geweest, geven wij u verdrietig kennis van het overlijden van...

 37. Na een leven waarin groot geluk en diep verdriet zijn/haar deel werden, overleed...

 38. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem/haar lief en dierbaar waren, is tot ons groot verdriet plotseling van ons heengegaan...

 39. Verdrietig om de leegte die hij/zij achterlaat, maar ook dankbaar voor al zijn/haar liefde en zorg, geven wij kennis dat na een welbesteed leven waarvan de laatste fase voor hem/haar moeilijk was, rustig is ingeslapen...

 40. Heden is, zacht en kalm, van ons heengegaan...

 41. Ver weg van ons, maar toch zo nabij is van ons heengegaan...

 42. Hoewel wij wisten dat het einde van zijn/haar leven naderde, kwam zijn/haar overlijden voor ons toch nog onverwacht. Wij zijn verdrietig, omdat wij hem/haar moeten missen, maar ook dankbaar dat het lijden voorbij is van...

 43. Zijn/haar laatste jaren waren niet zoals hij/zij zich zou hebben gewenst. Daar is nu een einde aan gekomen. Mijn/onze... is gestorven in de leeftijd van [leeftijd] jaar.

 44. Vandaag hebben wij afscheid genomen van...

 45. Vandaag, [datum] hebben wij afscheid moeten nemen van...

 46. Omringd door allen die haar/hem lief waren, is zacht en kalm van ons heengegaan...

 47. Een persoonlijkheid en geweldig mens heeft ons verlaten. Wij hebben afscheid moeten nemen van...

Kerkelijke aankondigingen

 1. Na een langdurig ziekbed is door de Heere/Here van ons weggenomen...
 2. Na een kortstondig ziekbed is door de Heere/Here van ons weggenomen...
 3. Na een ernstige ziekte is door de Heere/Here van ons weggenomen...
 4. Heden behaagde het de Heere/Here, tot onze grote droefheid, uit ons midden weg te nemen...
 5. Na een moeitevol leven is door God tot Zich genomen...
 6. De Heere/Here heeft verlost en Thuisgehaald, Zijn moegestreden kind, ...
 7. Met veel verdriet in ons hart delen wij u mee dat, geheel onverwachts, door de Heere/Here van ons is weggenomen...
 8. Op Zijn tijd nam de Heere/Here, tot onze grote droefheid, onverwachts uit ons midden weg...
 9. In dankbare herinnering aan wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere/Here, op Zijn tijd, van ons is weggenomen...
 10. Met grote droefheid, daarnaast ook dankbaar denkend aan het goede wat ons in hem/haar geschonken werd, delen wij u mee dat door de Heere/Here uit ons midden is weggenomen...
 11. Rustig en kalm is, in het vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland, van ons heengegaan...
 12. Diep bedroefd, maar ook vervuld met dankbare herinneringen aan alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte door de Heere/Here van ons is weggenomen...
 13. In alle zekerheid, waaruit hij/zij altijd heeft mogen leven, is heengegaan tot zijn/haar Heer en Heiland...
 14. De Heere/Here heeft tot Zich genomen...
 15. In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is van ons heengegaan...
 16. Na een arbeidzaam leven is in zijn/haar Heer en Heiland ontslapen...
 17. Heden is door de Heere op Zijn tijd, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende krachten en een geduldige gedragen ziekte uit ons midden weggenomen...
 18. Heden is door de Heere op Zijn tijd, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende krachten, in de Hope des eeuwigen Levens uit ons midden weggenomen...
 19. Het behaagde de Heere/Here, in de leeftijd van [leeftijd] jaar, van onze zijde weg te nemen...
 20. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem/haar lief en dierbaar waren, is tot ons groot verdriet, door de Heere/Here van ons weggenomen...

Toevoeging/tussenzin

 1. Geen bloemen.
 2. ... hield van bloemen.
 3. Hij/zij hield van witte rozen.
 4. In plaats van bloemen wordt een gift aan het [doel] gewaardeerd. Er zal een collectebus aanwezig zijn in het uitvaartcentrum.
 5. Geen toespraken.
 6. Geen bezoek aan huis.
 7. Liever geen bezoek aan huis.
 8. Deze dagen liever geen bezoek aan huis.
 9. Hij/Zij werd liefdevol verzorgd in [zorgcentrum].
 10. Onze bijzondere dank gaat uit naar [zorgcentrum] voor de goede verzorging welke hij/zij heeft ontvangen.
 11. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging welke hij/zij in [zorgcentrum] heeft ontvangen.
 12. Wij zeggen allen van [zorgcentrum] dank voor de liefdevolle zorg.
 13. Overeenkomstig zijn/haar wens heeft de begrafenis/crematie in besloten familiekring plaatsgevonden.
 14. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
 15. Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze advertentie.
 16. Tot het laatst voelde hij/zij zich zeer betrokken bij zijn/haar familie, vrienden en de mensen uit zijn/haar naaste omgeving.
 17. ... is thuis opgebaard, waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.
 18. ... is thuis, waar wij liever geen bezoek ontvangen.
 19. ... is overgebracht naar [uitvaartcentrum], alwaar geen bezoek.
 20. In liefde denken wij aan ... die hem/haar is/zijn voorgegaan.