Voorbeeld teksten voor aanhef:

 • Algemeen
 • Regligieus
 • Heilig Sacrament
 • Ziekte
 • Onverwachts
 • Ongeval
 • Zelfdoding
 • Vanuit de overledene geschreven

Algemeen

 1. Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u mee dat te midden van hen die hem/haar lief waren, is overleden …

 2. Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van …

 3. Dankbaar dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van …

 4. Dankbaar voor alle liefde en humor die hij/zij ons tot het eind heeft gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid genomen van …

 5. Diep bewogen hebben wij afscheid genomen van …

 6. Een goed mens, een levensgenieter, … heeft ons te vroeg verlaten.

 7. Een markante, inspirerende persoonlijkheid is na een rijk en vol leven van ons heengegaan. Wat zullen we hem/haar missen.

 8. Heel rustig is van ons heengegaan …

 9. Het is goed. We zijn er, ga maar. Wees gerust, je blijft altijd bij ons.

 10. In de ochtend/middag/avond/nacht van <datum> is in alle rust en stilte van ons heengegaan …

 11. In dit vertrouwen is heengegaan …

 12. In een leven vol liefde heeft afscheid van ons genomen …

 13. In liefde en vrede is van ons heengegaan …

 14. Met groot verdriet geven wij kennis dat in de leeftijd van (bijna) <leeftijd> jaar op <datum> is overleden …

 15. Met groot verdriet, maar ook vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, laten wij weten dat van ons is heengegaan …

 16. Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen …

 17. Met innig leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van …

 18. Met liefde en respect gedenken wij het bijzondere leven van …

 19. Met liefde heeft hij/zij voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van …

 20. Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van …

 21. Mijn/Onze … is op <datum> van ons heengegaan.

 22. Na <periode> van strijd tegen een slopende ziekte en na vele ondergane behandelingen die hij/zij dapper onderging, is nu toch overleden …

 23. Na de jaren van schemer van zijn/haar versluierde geest, met de troost van een liefdevolle verzorging, is … in vrede en vertrouwen overleden.

 24. Na een arbeidzaam en vreugdevol leven is van ons heengegaan …

 25. Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid voor ons en allen die hem/haar kenden, ging van ons heen …

 26. Na een fijn leven namen wij afscheid van …

 27. Na een lang en zorgzaam leven is overleden …

 28. Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar lief waren, geven wij kennis van het overlijden van …

 29. Na een welbesteed leven is op <leeftijd>-jarige leeftijd overleden …

 30. Na enkele maanden liefdevol verzorgd te zijn geweest in <verzorging>, is tot ons groot verdriet overleden …

 31. Niet onverwacht maar wel veel te vroeg, is overleden …

 32. Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn/haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan …

 33. Ontzettend dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan …

 34. Op <datum> is na een lang en gelukkig leven rustig overleden …

 35. Op <datum> overleed, na een bewogen leven vol strijd, …

 36. Op <leeftijd>-jarige leeftijd is, na een liefdevolle verzorging en verpleging in <verzorging>, rustig ingeslapen …

 37. Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van …

 38. Tot het einde toe van het leven genietend en plannen makend voor de nabije toekomst, is in de (vroege/late) ochtend/middag/avond/nacht van <datum> in zijn/haar slaap van ons heengegaan …

 39. Tot ons groot verdriet is uit ons leven genomen …

 40. Vandaag, <datum>, is fluisterstil van ons weggeglipt …

 41. Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en zorg, op <datum> is overleden …

 42. Verdrietig, maar dankbaar dat hij/zij ondanks alles toch van het leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten nemen van …

 43. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij/zij in zijn/haar zorgzaam leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van …

 44. Verzoend met de gedachte dat aan zijn/haar leven een eind was gekomen, is in de ochtend/middag/avond/nacht van <datum> in alle rust overleden …

 45. Vreedzaam, vol liefde afscheid nemend van allen die hem/haar omringden, is van ons heengegaan …

 46. Wij zijn dankbaar voor het leven van onze vader/moeder, één uit duizenden. Hij/Zij heeft velen goedgedaan. In de leeftijd van <leeftijd> jaar is hij/zij nu van ons heengegaan.

 47. Zo intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van …

 48. … is heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij/zij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij/zij achterlaat.

 49. … uit duizenden heeft ons moeten verlaten. Hij/zij was er altijd voor iedereen.


Religieus

 1. Actief als hij/zij was en tot het laatste moment aanwezig is … gesterkt door zijn/haar geloof aan zijn/haar laatste reis begonnen.

 2. Bedroefd en verslagen, maar intens dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven en in de overtuiging dat hij/zij nu door zijn/haar hemelse Vader is opgenomen in Heerlijkheid, geven wij u kennis van het heengaan van …

 3. Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland van ons is heengegaan …

 4. Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat … op <leeftijd>-jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn/haar rust heeft gevonden bij zijn/haar Lieve Heer.

 5. Dankbaar voor al hetgeen hij/zij ons heeft meegegeven en nagelaten, delen wij u mede dat in de verwachting van zijn/haar HEERE is ontslapen …

 6. Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft …

 7. De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, …

 8. De Here heeft tot Zich genomen …

 9. De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen/genomen …

 10. De zorgzame handen van … zijn voor de laatste reis gevouwen. Aan Gods genade vertrouwen wij toe het aller dierbaarste wat wij bezitten.

 11. Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

 12. Geheel onverwachts en voor ons véél te vroeg is door God thuisgehaald …

 13. God heeft thuisgehaald …

 14. Heden behaagde het de HEERE om op Zijn tijd en wijze tot Zich te nemen Zijn kind, …

 15. Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen …

 16. Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheid des geloofs, …

 17. Heden is gestorven in de hoop op de Vrede bij onze dierbare Heiland Jezus Christus, …

 18. Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen …

 19. Heden is ontslapen in de volle zekerheid des geloofs …

 20. Heden is opgenomen in een Hoger Leven …

 21. Heden is verheven tot heerlijkheid …

 22. Heden is, in de volle zekerheid des geloofs, door de HEERE tot Zich genomen …

 23. Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden …

 24. Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich …

 25. Heden overleed vredig …

 26. Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen …

 27. In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe …

 28. In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwachts) overleden …

 29. In de volle zekerheid des geloofs is in zijn/haar Heer en Heiland ontslapen …

 30. In de zekerheid van zijn/haar geloof is overleden …

 31. In gelovig vertrouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn/haar en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van …

 32. In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan …

 33. In Gods ontferming is opgenomen …

 34. In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden …

 35. In liefde en vrede is van ons heengegaan …

 36. In vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland is op <datum> rustig ingeslapen …

 37. In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen …

 38. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen …

 39. Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen …

 40. Met dank aan God voor alles wat Hij ons in hem/haar heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede dat heden door de HEERE van onze zijde is weggenomen …

 41. Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn/haar Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen …

 42. Met droefheid moeten wij u mededelen dat, na een liefdevolle en zorgzame opvang in het <verzorging>, door de HEERE van onze zijde is weggenomen …

 43. Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen …

 44. Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden …

 45. Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen …

 46. Na een bewogen leven, in groot godsvertrouwen is overledene …

 47. Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan …

 48. Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen …

 49. Na een kortstondige ziekte is door de HEERE tot Zich genomen …

 50. Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen …

 51. Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen …

 52. Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan …

 53. Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan …

 54. Nadat hij/zij de laatste jaren steeds meer in zich/haarzelf ging leven en daardoor ook gelukkige momenten mocht herbeleven, is in vertrouwen op de HEERE op <leeftijd>-jarige leeftijd ontslapen, …

 55. Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren.

 56. Onverwacht heeft God tot Zich geroepen/genomen …

 57. Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn/haar Vader …

 58. Op <datum> kwam er een einde aan het aardse leven van …

 59. Op <datum> riep God … tot leven. Vandaag, <datum> haalde Hij hem/haar thuis. Wij geven hem/haar uit handen en leggen haar neer in de aarde, in de handen van de levende God.

 60. Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen …

 61. Op een voor ons veel te vroeg moment heeft zijn Heer hem/haar geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid, …

 62. Op Zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen …

 63. Opgenomen in Gods Heerlijkheid …

 64. Teruggekeerd naar zijn Schepper, …

 65. Vandaag is naar zijn/haar Vader gegaan …

 66. Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk …

 67. Verslagen om het gemis, maar getroost door de wetenschap dat hij/zij nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn/haar HEERE en Heiland, delen wij u mede dat is ontslapen …

 68. Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen …

 69. Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen …

 70. Zijn/Haar aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht …


Heilig Sacrament

 1. Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan …

 2. Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan …

 3. Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/overleden …

 4. Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem/haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden …

 5. Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, heden van ons is heengegaan …

 6. Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden …

 7. In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed …

 8. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden …

 9. Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van …

 10. … is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van <leeftijd> jaar.


Ziekte

 1. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die hij/zij ons schonk en de zorg waarmee hij/zij ons omringde, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is heengegaan …

 2. Bevrijdend voor hem/haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van …

 3. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in zijn/haar strijd tegen de ziekte. Groot was zijn/haar liefde voor zijn/haar dierbaren. Nu is hij/zij in rust van ons heengegaan.

 4. Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

 5. Heden is toch nog onverwachts na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen …

 6. Het was fijn en waardevol dit in saamhorigheid voor je te mogen doen.

 7. Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een <periode> ongelijke strijd, heden is overleden …

 8. Hij/Zij was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is … - omringd door zijn/haar dierbaren - heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen hem/haar als … heel erg missen.

 9. Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was voor de ziekte die hij/zij zo moedig heeft gedragen, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij afscheid moeten nemen van …

 10. Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, (delen wij u mede/geven wij u kennis) dat heden rustig van ons is heengegaan …

 11. Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, (heb ik/hebben wij) afscheid genomen van …

 12. Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen …

 13. Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van …

 14. Met diepe bewondering en veel respect voor zijn/haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat hij/zij tijdens zijn/haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan …

 15. Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van zijn/haar pijn is verlost …

 16. Moegestreden is overleden …

 17. Na <periode> van strijd tegen een slopende ziekte en na veel behandelingen die hij/zij dapper onderging, is nu toch overleden …

 18. Na <periode> vechten tegen kanker is, in de volle overtuiging dat hij/zij naar een betere wereld gaat, gestorven …

 19. Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden …

 20. Na strijdlustig en moedig dragen van zijn/haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan hij/zijzelf. Ondanks deze strijd is hij/zij vredig, in het bijzijn van zijn/haar familie en vrienden, overleden.

 21. Ondanks zijn/haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan …

 22. Te midden van zijn/haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen …

 23. Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt, dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden. Op <datum> is … aan zijn/haar laatste reis begonnen.

 24. Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.

 25. Wij konden altijd op je rekenen.

 26. Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ons moeilijk. Op <datum> is overleden …

 27. Wij zullen je missen!

 28. <datum/dag> is vredig en kalm gestorven … . Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste <periode>.


Onverwachts

 1. Bedroefd, maar dankbaar hem/haar zolang met al zijn/haar vitaliteit en warmte bij ons gehad te hebben, geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van …

 2. Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de wijze waarop hij/zij leefde en altijd raad schonk, geven wij u kennis van het geheel onverwachts overlijden van …

 3. Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van …

 4. Geheel onverwachts is in zijn/haar slaap overleden …

 5. Geheel onverwachts is in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden …

 6. Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijk¬heid voor ons allen die haar omringden, overleden…

 7. Geheel onverwachts is, in de kracht van zijn leven en nog vol van plannen, aan zijn laatste reis begonnen …

 8. Heden, <datum>, is onverwachts van ons heengegaan …

 9. Ineens staat onze wereld stil, plotseling ben je er niet meer. Onze rots in de branding, onze steun en toeverlaat, altijd blijmoedig en recht door zee. Niet te bevatten dat jij nu ineens bent heengegaan. Het leven nam je mee, als een vogel uit zijn vlucht.

 10. Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden van …

 11. Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, …

 12. Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

 13. Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u me dat na een veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan …

 14. Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, …

 15. Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn/haar geliefde hobby ons plotseling is ontvallen …

 16. Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen …

 17. Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar lief waren is juist in de mooiste tijd van zijn/haar leven geheel onverwachts van ons weggenomen …

 18. Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen …

 19. Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan …

 20. Op <datum> is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan …

 21. Stil en verdrietig laten wij u weten dat … plotseling is overleden.

 22. Tot onze ontsteltenis ontvingen wij heden de droeve tijding van het plotseling overlijden van …

 23. We zijn verbijsterd maar het is waar, … is er niet meer.

 24. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van …


Ongeval

 1. Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan …

 2. Door een ongeval is uit ons midden weggevallen …

 3. Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen …

 4. Door een tragisch ongeval is op <leeftijd>-jarige leeftijd uit ons midden weggenomen …

 5. Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt …

 6. Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van …

 7. Heden is door een noodlottig ongeval … abrupt van ons weggenomen. Hij/Zij wilde nog zoveel, we hebben geen woorden voor dit verdriet.

 8. In de bloei van zijn/haar leven en met grootste plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons midden weggerukt …

 9. Mateloos radeloos zijn wij nu … ten gevolge van een ongeluk niet meer bij ons is.

 10. Met diepe droefheid en grote verslagenheid delen wij u mede dat, door een noodlottig ongeval, in de bloei van zijn/haar leven van ons is heengegaan …

 11. Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden, ten gevolge van een noodlottig ongeval, uit ons midden is weggenomen …

 12. Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een dramatisch ongeluk, uit ons midden is weggerukt …

 13. Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in <plaats> om het leven is gekomen …

 14. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, ten gevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is (heengegaan/overleden) …

 15. Met zijn doorzettingsvermogen knokte hij/zij zich steeds overal doorheen. Hij/Zij was met bruisende energie nog zoveel van plan. Door een auto-ongeluk is hij/zij veel te vroeg uit ons leven weggerukt. Hij/zij zal zijn/haar plannen niet meer kunnen realiseren.

 16. Na een droevig ongeluk ben jij er opeens niet meer. Jij was zo lief. Meer woorden kunnen wij niet vinden.

 17. Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, delen wij u mee, dat ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons leven is weggerukt, …

 18. Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van …

 19. Na een tragisch verkeersongeluk is plotseling uit ons midden weggerukt …

 20. Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij … kwijtgeraakt.

 21. Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem/haar fataal geworden.

 22. Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen …

 23. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is door een verkeersongeluk overleden …

 24. Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen …

 25. Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen …

 26. Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen …

 27. Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan …

 28. Wij geven u kennis van het tragische overlijden van …

 29. … is er niet meer. Aan zijn/haar aardse leven is door een auto-ongeluk plotseling een einde gekomen. Wij zijn er kapot van.


Zelfdoding

 1. Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan …

 2. Het was helaas zijn/haar eigen wens.

 3. Hij/Zij verkoos zijn/haar eigen weg te gaan.

 4. In wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid, voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

 5. Met respect voor de beslissing die hij/zij heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van …

 6. Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen, …

 7. Op <datum> heeft … een einde aan zijn/haar leven gemaakt. Hij/zij wilde niet meer. Wij hielden van hem/haar en moeten verder.

 8. Vastbesloten om niet meer verder te leven, is tot ons verdriet (overleden/van ons heengegaan) …

 9. <Datum> heeft … besloten zíjn/haar weg te gaan; een weg die hem/haar meer en meer vertrouwd voorkwam en hem/haar uiteindelijk de rust bracht waar hij/zij zo naar verlangde.

 10. <Naam> is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.

 11. …, jij hebt ons zo opeens verlaten. Wij hopen dat jij nu gelukkig bent.


Vanuit de overledene geschreven

 1. Dit leven dat ik kreeg, was het waard geleefd te worden. Vrienden, treur niet, nu is het teruggegeven; neem er een op het leven, want het heden lacht en de toekomst wacht.

 2. Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

 3. Het leed is geleden. Als jullie dit lezen, is mijn geest al onderweg naar het heelal. Treur niet te lang, ik heb een fantastisch leven gehad, jullie hebben goed voor mij gezorgd. Pak de draad weer op en ga door. Sta ook af en toe stil, draai je om en geniet van het uitzicht en van dat wat is bereikt. Wees tevreden en ga verder op weg naar je doel.

 4. Ik ben dankbaar voor de vele jaren van vriendschap en sympathie. Nu ik aan het eind van mijn leven gekomen ben, neem ik afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Het ga u goed.

 5. Ik ben heengegaan. Mijn bestaan was mede dankzij jullie een genoegen. Ik ben jullie daar dankbaar voor. Het ga jullie goed.

 6. Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

 7. Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, <naam>, vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

 8. Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

 9. Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik <naam> na <periode> huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 10. Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Ik hoop dat jullie goede herinneringen aan mij hebben.

 11. Nu mijn tijd gekomen is, bedank ik familie en vrienden van harte voor alles wat zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeiend door de snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve familieleden en vrienden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

 12. Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug. Vanaf het moment dat ik accepteerde dat ik zou gaan sterven, begon de mooiste tijd van mijn leven. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.

 13. Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

 14. Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.

 15. Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.